La transformació en empresa pública

Amb la voluntat d’adaptar el marc normatiu i la naturalesa jurídica de l’ICS al model sanitari català, el Parlament de Catalunya aprova amb el consens de tots els grups parlamentaris la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut. Aquesta Llei transforma l’ICS en empresa pública i dóna als seus centres i als serveis més autonomia en la gestió econòmica i dels recursos. El Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ICS, regula la seva organització i el seu règim de funcionament.

Passadissos del Centre Corporatiu

Passadissos del Centre Corporatiu

Anys més tard, el mes d’octubre de 2013, el Parlament de Catalunya aprova una resolució on insta el Govern a dur a terme les actuacions necessàries per mantenir la titularitat pública de l’Institut Català de la Salut i incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la naturalesa jurídica que li atorga la Llei 8/2007, amb l’ob­jectiu d’impulsar el desenvolupament de la Llei i per­metre que l’ICS evolucioni i es configuri com una ve­ritable empresa pública més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als canvis i propera a les necessitats assistencials de la població, disposant dels mateixos instruments de gestió que la resta d’empreses públiques dels sector.

En el marc del que disposa l’article 12 de la Llei 8/2007, la resolució del Parlament també demana promoure la integració territorial de l’ICS amb la resta de proveïdors de la xarxa sanitària d’utilització pública, amb la finalitat de facilitar la coordinació as­sistencial, la continuïtat d’accés del ciutadà i l’acom­pliment dels objectius de política sanitària en el marc del Pla de Salut de Catalunya.

Finalment, la Llei 2/2015, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, situa l’ICS dins l’epígraf de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.